Disclaimer

Deze website alsmede de inhoud van deze website (‘de Informatie’) is het intellectuele eigendom van Stichting Sociaal Fonds voor de Mode-, Interieur, Tapijt- en Textiel Industrie (hierna te noemen SF MITT). De Informatie op deze website wordt verstrekt, uitsluitend voor informatieve doeleinden. Hoewel SF MITT zich er voor inspant dat de informatie op deze website juist, volledig en tijdig is geeft zij terzake geen enkele garantie. SF MITT,  haar partners en werknemers, zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (direct of indirect) die het gevolg is van of in verband staat met het gebruik of het (gedeeltelijk) niet kunnen gebruiken van de Informatie en/of deze website.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites worden beheerd door SF MITT, dan is dit aangegeven. Andere websites zijn het eigendom van en/of worden beheerd door derde partijen, waarover SF MITT geen controle heeft. SF MITT is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid te zake van de juistheid en volledigheid van (de inhoud van) deze andere websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. SF MITT behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website.